top of page

תקנון

אתר "לטפל בעסק" מכבד את פרטיות המשתמשים בו. 
להלן תנאי מדיניות הפרטיות של האתר:

 

כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שמסרת ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לשירותים באתר.
חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר "לטפל בעסק"  יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
* לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
* לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
* כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר זה או באתרים אחרים, לתחומי ההתעניינות שלך.
המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני
האתר "לטפל בעסק" מעוניין לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר פרסומים חדשים באתר, שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות הסרת פרטיך מרשימת התפוצה.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לאף גורם חיצוני. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי
במקרים המפורטים להלן:
* אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
* אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
* אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – 
וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מתקדמים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אפשר לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שלך איך מפעילים אפשרות זו.

 

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל המייל שלנו kesher@letapel.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

bottom of page